ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Rishøj IF/ Volleyafdeling - Team Køge Volley                            

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 21. januar 2019 kl. 18.00 – 19.00 på Asgård Skole, lokale H5, Norsvej 2, 4600 Køge.

DAGSORDEN:

  •          Valg af dirigent og referent
  •          Valg af stemmetællere
  •          Formandens beretning om klubbens virke det forgangne år
  •          Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
  •          Indkomne forslag
  •          Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende år

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentsatser, som anført nedenfor i DKK:                                              

 

Hold             

 

2018/2019

 

2019/2020

Liga og divisionshold

1.200

1.200

Seriehold

800

800

U21

1.150

1.150

U18

1.050

1.050

U16

800

800

U14

700

700

Kids

550

550

Mix

450

450

 
      ·         Valg til bestyrelsen
 

                    Følgende medlemmer er på valg:

ØFormand Lina Johansen, ønsker ikke genvalg

ØBestyrelsesmedlem Heidi Jørgensen, ønsker ikke genvalg

ØBestyrelsesmedlem Tobias Hansen, ønsker ikke genvalg

ØBestyrelsesmedlem Rasmus Kjeldbjerg, ønsker genvalg

 

                    Bestyrelsen foreslår:

ØGenvalg af Rasmus Kjeldbjerg

ØNyvalg af Jørgen Erik Christensen

ØBestyrelsen har ikke en kandidat til den sidste ledige post.

 

  •      Bestyrelsen vil på sit første møde konstituere sig
  •       Eventuelt
 
---
  
Team Køge Volley
Referat af ekstraordinær generalforsamling, tirsdag d. 18. august kl. 19.00 på Asgård skole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Velkomst ved fungerende formand Sven Brix
3. Valg af ny formand
4. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Ad.1
Søren Rasmussen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigit indkladt og
gav ordet til fungerende formand Sven Brix

Ad. 2
Sven Brix redegjorde for klubbens kritiske situation.
Pga. en administrativ beslutning i kommunen, fik klubben lige inden sommerferien frataget 40% af
træningstiden i Asgård skolens hal. Denne situation har gjort det meget problematisk at tilbyde rimelige
træningsvilkår til klubbens hold. Afgående formand Per Hansen og nu fungerende formand Sven Brix har
deltaget i en række møder med kommunen uden at få løst situationen tilfredsstillende. Det har været en
meget opslidende og demotiverende proces hvilket har betydet at formand Per Hansen har trukket sig fra
sin position og fra klubbens arbejde. Dette er årsagen til den ekstraordinære generalforsamling.

Ad. 3
Jørn Hintze blev valgt til ny formand uden modkandidater

Ad. 4
Bestyrelsen blev suppleret med to medlemmer, Jan Stevnsborg og Rasmus Kjeldbjerg.
Bestyrelsen består således nu af:

Formand: Jørn Hintze
Næstformand: Sven Brix
Kasserer: Søren Rasmussen
Menigt medlem: Jan Stevnsborg
Menigt medlem: Rasmus Kjeldbjerg.

Dirigenten takkede for det store fremmøde og opbakningen til klubbens videre arbejde.

Referent: Sven Brix
 
 
--- 
 
Referat af Generalforsamling

Rishøj IF Volleyballafdeling.

Tirsdag den 10.2.2015 kl. 19.00 på Asgård skole i lokale G3

 

Fremmødte

Per Hansen, Sven Brix, Søren Rasmussen, Jørn Hintze og Simon Mikkelsen

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandsberetning

4. Økonomi

   a. Regnskab 2014

   b. Budget 2015

5. Indkommende forslag

   a. Deltagelse i Ukulelefestival 8.8.2015

6. Valg af bestyrelse

   a. Per Hansen og Simon Mikkelsen er på valg

7. Kontingent

   a. Forslag til ½-årlige kontingenter fra 1. marts 2014

   Kids kr. 500,-

   U14 kr. 550,-

   U16 kr. 650,-

   U18 kr. 750,-

   Senior kr. 800,-

   Mix kr. 300,-

   ½-årlige kontingenter betales ved indmeldelse og herefter for hver 182. dag.

   b. Forslag til årlige kontingenter fra 1. marts 2014

   Passive kr. 100,-

   årlige kontingenter betales ved indmeldelse og herefter for hver 365. dag.

8. Evt.

Referat

Ad. 1.

Sven Brix blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad. 2.

Simon Mikkelsen blev valgt til referent.

Ad. 3.

Se formandsberetning i særskilt dokument. Beretningen blev godkendt.

Ad. 4.a.

Se regnskab for 2014 i særskilt dokument. Regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet blev godkendt.

Ad.4.b.

Se budget for 2015 i særskilt dokument. Budgettet blev gennemgået af kassereren. Budgettet blev godkendt.

Ad. 5.a.

Formanden informerede om at klubben forventer at deltage i ukulelefestival.

Ad. 6.

Per Hansen blev valgt til bestyrelsen. Simon Mikkelsen ønskede ikke genvalg og udtræder dermed af bestyrelsen.

Ad. 7.

De foreslåede kontingentsatser blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 8.

Forbundets krav til afvikling af VolleyLiga-kampe blev diskuteret. Klubben bruger mange ressourcer på at leve op til kravene. Kommunen (skolen, ETK?) vil ikke sikre nok stole til tilskuerpladser.

 

Køge den 1. marts 2015

Simon Mikkelsen


--- 
 
Referat af Generalforsamling
Rishøj IF Volleyballafdeling.
Tirsdag den 11.2.2014 kl. 19.00 på Asgård skole i lokale G3
Fremmødte
Per Hansen, Søren Rasmussen, Jørn Hintze og Simon Mikkelsen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandsberetning
4. Økonomi
   a. Regnskab 2013
   b. Budget 2014
5. Indkommende forslag
   a. Navneskifte til Team Køge Volley
6. Valg af bestyrelse
   a. Sven Brix og søren Rasmussen er på valg
7. Kontingent
   a. Forslag til ½-årlige kontingenter fra 1. marts 2014
   Kids kr. 500,-
   U14 kr. 550,-
   U16 kr. 650,-
   U18 kr. 750,-
   Senior kr. 800,-
   Mix kr. 300,-
   ½-årlige kontingenter betales ved indmeldelse og herefter for hver 182. dag.
   b. Forslag til årlige kontingenter fra 1. marts 2014
   Passive kr. 100,-
   årlige kontingenter betales ved indmeldelse og herefter for hver 365. dag.
8. Evt.
Referat
Ad. 1.
Per Hansen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
Ad. 2.
Simon Mikkelsen blev valgt til referent.
Ad. 3.
Se formandsberetning i særskilt dokument. Beretningen blev godkendt.
Ad. 4.a.
Se regnskab for 2013 i særskilt dokument. Regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
Ad.4.b.
Se budget for 2014 i særskilt dokument. Budgettet blev gennemgået af kassereren. Budgettet blev godkendt.
Ad. 5.a.
Navneskifte blev enstemmigt vedtaget. Rishøj IF volleyballafdeling hedder pr. 11.2.2014 Team Køge Volley.
Ad. 6.
Søren Rasmussen, Sven Brix og Jørn Hintze blev valgt til bestyrelsen.
Ad. 7.
De foreslåede kontingentsatser blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 8.
Intet under dette punkt.
Køge den 3. marts 2014
Simon Mikkelsen
 
--- 
 
Generalforsamling i Rishøj IF Volleyballafdeling
Tirsdag den 12.2.2013 kl. 19.00 på Asgård skole, Lokale G3.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8.2.2013 på mail: perhagbard@yahoo.dk
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab og Budget
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
Simon Mikkelsen, Bent Christensen og Per Hansen er på valg.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Nedsættelse af udvalg.
9. Evt.
 
Fremmødt:
Per, Søren og Simon fra bestyrelsen og yderligere 4 medlemmer.
 
Referat:
Ad. 1.
Søren Rasmussen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
 
Ad. 2.
Simon Mikkelsen blev valgt som referent.
Simon Mikkelsen blev valgt som stemmetæller.
 
Ad. 3.
Formandens beretning er vedlagt som bilag til referatet.
Beretningen blev godkendt.
 
Ad. 4.
Regnskab og budget er vedlagt som bilag til referatet.
Regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
Budgettet blev gennemgået af kassereren. Budgettet blev godkendt.
 
Ad. 5.
Ingen indkomne forslag.
 
Ad. 6.
Valgt til bestyrelsen:
Per Hansen genvalgt
Simon Mikkelsen genvalgt
 
Ad. 7.
Nedenstående kontingentsatser blev vedtaget.
Passive kr. 100,-/år
 
Børn
Kids: kr. 450,-/halvår
 
Ungdom
U14: kr. 500,-/halvår
U16: kr. 600,-/halvår
U18: kr. 700,-/halvår
U21: kr. 700,-/halvår
 
Voksne
Turnering kr. 750,-/halvår
Motion (mix) kr. 250,-/halvår
 
Ad. 8.
Det blev drøftet at nedsætte et kidsudvalg. Getrud Koefod, Bente Enert kunne være mulige tovholdere.
Det blev drøftet at nedsætte et sponsorudvalg. Rikke Reimer Bertelsen kontakter Bente Enert om hun kan hjælpe/være tovholder.
 
Ad. 9.
Jan Eli Gravad foreslog at klubben prøver at sælge arrangementer til virksomheder som erstatning for / supplement til traditionelle sponsorater. Eksempelvis juleturnering for firmahold. Arrangementerne skal selvfølgelig give et pænt overskud.
 
Der er EM for herrer i Danmark i 2013. Mulighed for billetkøb og støtte til Rishøj IF volleyballafdeling uden meromkostninger. Se mere på www.teamkoegevolley.dk
Der vil blive afholdt en workshop for klubbens medlemmer den 19.3.2013, hvor vi vil beslutte hvilke klubevents vi kan afholde i forbindelse med EM i Danmark.
 
Kurser for trænere. De kommer typisk i april/maj måned
Kidstrænerkurser:
Fra kast til volleyball - 7. april 2013 Kl. 9.00 - 13.00 Buddingehallen, 2860 Søborg
Leg, spil og sjov med Kidsvolley - 7. april 2013 Kl. 13.00 – 17.00 Buddingehallen, 2860 Søborg
Kurser for teen og voksne er ikke planlagt endnu. Følg eventuelt selv med på http://www.volleyball.dk/index.php/udvikling/uddannelseshuset
 
Reparation af kidsnet og –stolper.
Jan indkøber/skaffer materialer til reparation. Der findes i fællesskab en dag, hvor vi i fællesskab kan reparere udstyret.
 
Skabe til rekvisitrum.
Indkøbes og opsættes. Lærke Caspersens far (som er tømrer) kan nok godt lokkes til at hjælpe.
 
Oprettelse af opgaveliste.
Det vil være godt at få oprettet en opgaveliste, som offentliggøres blandt klubbens medlemmer. Så er det lettere for folk at hjælpe. Opgaverne er synlige og folk kan melde sig til de ting de kan overskue.
-
Skrevet af Simon Mikkelsen.
Køge den 4.3.2013